PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA DLA PACJENTA

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. 2018, poz. 1000, jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

 W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że:

 1) Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Neo Dentica Marta i Mariusz Kochanowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Szparagowa 10 zwana dalej Administratorem.

 2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Państwa danych osobowych: • danych identyfikacyjnych, • danych teleadresowych, • danych biometrycznych, • danych dotyczących stanu zdrowia.

3) Wszelkie pytania czy wątpliwości prosimy kierować na adres: neodentica@neodentica.pl

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu jak również prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a) wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych; b) konieczność wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; c) konieczność dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; d) konieczność ochrony żywotnych interesów Państwa; e) umożliwienie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 6) Posiadają Państwo prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Na potrzeby realizacji obowiązku, o którym mowa w p. 4, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Kliniką m.in. laboratoria techniczne

 8) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezeza Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11) Administratora Państwa danych osobowych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte. Przepisy dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej stanowią wyjątek od ogólnych zasad wynikających z RODO.

12) Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta Państwa dane osobowe będą przechowywane: • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna, • 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, • 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).

Link do Facebooka NeoDentca Link do Instagrama NeoDentca
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń 516 569 555

lub wypełnij formularz

    Zadaj pytanie