Klauzula obowiązku informacyjnego w stosunku do pacjenta stosowana od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NEO DENTICA MARTA I MARIUSZ KOCHANOWSCY S.J. z siedzibą Łódź, ul. Szparagowa 10, 91-211, NIP 7311926789

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją usługi stomatologicznej czy wykonywania zdjęć rentgenowskich i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawę z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz (…) np. ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracujących z Neo Dentica ,takie jak pracownie techniczne.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od chwili rozpoczęcia ich przetwarzania, z tym że zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

a) w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
b) dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
c) zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
d) skierowania na badania lub zlecenia lekarza, będą przechowywane:
i. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza oraz
ii. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie –
w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
e) dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usługi. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Link do Facebooka NeoDentca Link do Instagrama NeoDentca
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń 516 569 555

lub wypełnij formularz

    Zadaj pytanie